سیاهچال

برای ارتباط با گیم اپراتور، لطفاً بر روی این لینک کلیک کن: http://support.ir.ikariam.gameforge.com

توقیف شده تا تاريخ بازیکن دلیل (مدیر)
19.01.2038 3:14:07 X7S Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 rezidentevilone Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 mohammad123 Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 kazeroonmusic Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 Baloch Payment, contact http://support.gamepay.de (Lexmark)
19.01.2038 3:14:07 MHheydari Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 m2h Payment, contact http//support.gamepay.de
16.08.2016 17:42:43 ahmads Perseus: staff insolence (HiTasB)
01.09.2015 23:52:43 majid-ashena Multi user 2/2 (Lexmark)
01.09.2015 23:52:41 Vahid-Ashena Multi user 1/2 (Lexmark)
01.09.2015 23:43:47 babreblack Multi user 2/2 (Lexmark)
01.09.2015 23:43:45 goolf Multi user 1/2 (Lexmark)
01.09.2015 23:41:20 mrahmad Multi user 2/2 (Lexmark)
01.09.2015 23:41:17 mrahmadheidari Multi user 1/2 (Lexmark)
01.09.2015 12:47:02 _Lady_Sara_ Lexmark: illegal message (HiTasB)
01.09.2015 12:22:31 SAGADSADEGHO Multiuser 2/3 (Lexmark)
01.09.2015 12:17:16 sagadsadeghop Multiuser 4/4 (Lexmark)
01.09.2015 12:17:13 zaqxswqazwsxzxc Multiuser 2/4 (Lexmark)
01.09.2015 12:15:05 す cactus す Multiuser 2/2 (Lexmark)
01.09.2015 12:15:03 Mr-sadegh Multiuser 1/2 (Lexmark)
01.09.2015 12:13:19 soroushsj21 Multiuser 2/2 (Lexmark)
01.09.2015 12:13:18 خنج Multiuser 1/2 (Lexmark)
01.09.2015 12:08:45 sagadsadegh Multiuser 3/9 (Lexmark)
01.09.2015 12:02:56 sagadgokar Multiuser 9/9 (Lexmark)
01.09.2015 12:02:53 باخشک صادقی Multiuser 8/9 (Lexmark)
28.08.2015 20:35:11 only god Lexmark: Multi user 2/2 (HiTasB)
28.08.2015 20:35:10 THE UNDERTAKER Multi user 1/2 (Lexmark)
28.08.2015 17:06:45 hk33840 Lexmark: Multi user 2/2 (HiTasB)
28.08.2015 17:06:45 samak Multi user 1/2 (Lexmark)
28.08.2015 16:56:22 mehrzadsadeghy Multi user 2/2 (Lexmark)
28.08.2015 16:56:20 sagadsadeghy78 Multi user 1/2 (Lexmark)
28.08.2015 15:52:18 sagadsadeghy MultiUser 2/2 (HiTasB)
28.08.2015 15:52:08 sagadsadeghy11 MultiUser 1/2 (HiTasB)
26.08.2015 15:55:29 ارباب HiTasB: MultiUser 2/2 (Perseus)
26.08.2015 15:55:17 1000pa MultiUser 1/2 (HiTasB)
25.08.2015 23:17:35 RccAli Multi user 2/2 (Lexmark)
25.08.2015 23:17:33 arash938 Multi user 1/2 (Lexmark)
25.08.2015 23:02:51 E R IS Lexmark: Multi user 1/2 (HiTasB)
25.08.2015 23:02:51 E R I S Lexmark: Multi user 2/2 (HiTasB)
25.08.2015 22:54:22 Reborn Multi user 2/2 (Lexmark)
25.08.2015 22:54:20 Sky Born Multi user 1/2 (Lexmark)
25.08.2015 21:18:57 MARSHAL BROSS Lexmark: illegal message (HiTasB)
25.08.2015 9:47:29 P A T Multiuser 2/2 (Lexmark)
25.08.2015 9:47:28 arezo Multiuser 1/2 (Lexmark)
25.08.2015 9:07:58 sezavar Multiuser 3/3 (Lexmark)
23.08.2015 21:32:18 arashh Lexmark: Multi user 2/2 (HiTasB)
23.08.2015 21:32:17 pegii Multi user 1/2 (Lexmark)
23.08.2015 20:54:05 sepehr2014 Multi user 2/2 (Lexmark)
23.08.2015 20:54:03 leomessi Multi user 1/2 (Lexmark)
22.08.2015 21:24:55 ZAL AC1 Multi user 2/2 (Lexmark)
© 2008 by Gameforge 4D GmbH. All rights reserved. قوانین نوشتن ضوابط و شرايط